ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง ประทานพระอนุเคราะห์แก่การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ขาดแคลน ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๑๑ รูป บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล (บทเจริญพระพุทธมนต์ มหาราชปริตร) ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,210