วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“อุปถัมภ์คุ้มครองเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมืออาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแห่งประชาชน และสันติสุขแห่งประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 พันธกิจ (MISSION) 
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 
2. องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน
 
3. 
สนับสนุนส่งเสริมและการจัดการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ 
4. ดำเนินการให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาค
 
5. พัฒนา ดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ ให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
1. การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดมีความมั่นคงยั่งยืน
2. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ
3. การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน
4. การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างศักยภาพให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาค

 

 ค่านิยม (CORE VALUE) 
"เราจะเป็นผู้นำในการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ของภูมิภาค"คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,253