ทำเนียบพระสังฆาธิการ (มหานิกาย)

 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

 

พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.6)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4343 1356, 08 3326 7171

 

 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ Ph.D.)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
โทร. 08 1708 1586
 
พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.4)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
โทร. 08 9841 8837

พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ Ph.D.)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
โทร. 08 1708 1586
พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธนโส ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอกระนวน
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
โทร. 08 7852 3355
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล จิรสุโภ พธ.บ.)
เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
รองเจ้าอาวาสวัดศิริพนปุญญาวาส
โทร. 08 4792 3171

พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิระ กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
โทร. 08 4767 7488
พระครูปริยัติธรรมมงคล (บุญธรรม จกฺกธมฺโม ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอชนบท
เจ้าอาวาสวัดบึงแก้ว
โทร. 08 4683 7143
พระครูรังษีธรรมสาร (จูม ธมฺมวโร)
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
เจ้าอาวาสวัดราษี
โทร. 08 1369 1692
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
โทร. 08 7220 9144
พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
เจ้าอาวาสวัดสระชัย
โทร. 08 9570 6879
พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ สิวโร ป.ธ.5)
เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
เจ้าอาวาสวัดสว่างน้ำใส
โทร. 09 3480 2171
พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง ฉินฺนาลโย)
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยมงคล
โทร. 06 4186 2404

พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ์ สิรินฺธโร ป.ธ.5)
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
 เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม 
โทร. 08 9943 4339

พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี วิริโย ป.1-2)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
เจ้าอาวาสวัดพิมลธรรมาราม
โทร. 08 7635 5851
พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา วรสทฺโธ ป.1-2)
เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
โทร. 08 9573 7975
พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ สารธมฺโม ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอพระยืน
เจ้าอาวาสวัดศรีตาล
โทร. 08 3290 2476
พระมหาสวัสดิ์  สจฺจวาที ป.ธ.5
เจ้าคณะอำเภอพล
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
โทร. 09 3695 6253
พระครูอมรสารคุณ (หิว อมโร)
เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
โทร. 08 9620 6236

พระครูสารพัฒนาทร (ทองพูน วิสารโท ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
โทร. 08 9619 5739

พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน สุตธมฺโม ป.ธ.3, Ph.D.)
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
เจ้าอาวาสวัดนายมวนาราม
โทร. 08 1056 5121
พระครูอนุกูลสารธรรม (สวิตย์ ถิรธมฺโม ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
โทร. 08 9862 2406

พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ เขมานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
เจ้าอาวาสวัดท่าละหาน
โทร. 09 6426 9394
พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน (นิพนธ์ ฐานุตฺตโร)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน
โทร. 08 1369 0308
พระครูโสภณวชิรธรรม (สุพุฒ วชิรมโน ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
โทร. 06 3002 9134
พระครูสุนทรสารญาณ (ถาวร ญาณวโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
 เจ้าอาวาสวัดโนนงาม 
โทร. 08 6220 2329
 
พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห ป.ธ.7
เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
โทร. 08 0275 1947
พระครูสุทธปุญญสาร (บุญช่วย โสติญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดสุทธิจิตตาราม
โทร. 09 8172 2219
พระมหาจริทธิ์  วชิรเมธี ป.ธ.7
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์
โทร. 08 9841 1144
 

 

 

 
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิิโก ป.ธ.4)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โทร. 08 1799 4316

 
 

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,444