ทำเนียบพระสังฆาธิการ (มหานิกาย)

 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

 

พระเทพวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

 

 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 
-ว่าง-
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พระครูอรรถสารเมธี
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูปริยัติสารกิจ
เจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล
เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง

พระครูโพธิวชิราภรณ์
เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูปริยัติธรรมมงคล
เจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูรังษีธรรมสาร
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
พระครูสิทธิสารโสภณ
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสิริสังวรธรรม
เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
พระครูมงคลสารกิจ
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูสิริปริยัติสาร
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง

พระครูวิริยคุณสาร
เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
พระครูอัมพวันสารกิจ
เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
พระครูสุตสารานุกูล
รักษาการเจ้าคณะอำเภอพระยืน
พระมหาสวัสดิ์  สจฺจวาที
เจ้าคณะอำเภอพล
พระครูอมรสารคุณ
เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูสารพัฒนาทร
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูสุตธรรมานุกูล
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
พระครูอนุกูลสารธรรม
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี

พระครูเกษมนันทสาร
เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูสารธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูโสภณวชิรธรรม
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระครูสุนทรสารญาณ
เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
 
พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห
เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูสุทธปุญญสาร
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
พระมหาจริทธิ์  วชิรเมธี
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
 

 

 

 
พระครูวิสุทธิธีรคุณ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,574