ทำเนียบพระสังฆาธิการ (มหานิกาย)

 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

 

พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.6)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 

 

 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ Ph.D.)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
 
 
(ว่าง)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
(รูปที่ 2)
 

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.6)
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
 
พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธนโส ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอกระนวน
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง

 
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล จิรสุโภ พธ.บ.)
เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
รองเจ้าอาวาสวัดศิริพนปุญญาวาส

 

พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิระ กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส

 
พระครูอุดมธรรมสโรภาส (อนุชิต ฐานุตฺตโร)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอชนบท
เจ้าอาวาสวัดแท่นศิลา
 
พระครูรังษีธรรมสาร (จูม ธมฺมวโร)
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
เจ้าอาวาสวัดราษี

 
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย

 
พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
เจ้าอาวาสวัดสระชัย

 
พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ สิวโร ป.ธ.5)
เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
เจ้าอาวาสวัดสว่างน้ำใส

 
พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง ฉินฺนาลโย)
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยมงคล

 

พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ์ สิรินฺธโร ป.ธ.5)
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
 เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม 

 

พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี วิริโย ป.1-2)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
เจ้าอาวาสวัดพิมลธรรมาราม

 
พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา วรสทฺโธ ป.1-2)
เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

 
พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ สารธมฺโม ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอพระยืน
เจ้าอาวาสวัดศรีตาล

 
พระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์ (สวัสดิ์  สจฺจวาที ป.ธ.5)
เจ้าคณะอำเภอพล (จอ.ชพ.)
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

 
พระครูอมรสารคุณ (หิว อมโร)
เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ

 

พระครูสารพัฒนาทร (ทองพูน วิสารโท ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

 

พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน สุตธมฺโม ป.ธ.3, Ph.D.)
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
เจ้าอาวาสวัดนายมวนาราม

 
พระครูอนุกูลสารธรรม (สวิตย์ ถิรธมฺโม ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง

 

พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ เขมานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
เจ้าอาวาสวัดท่าละหาน

 
พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน (นิพนธ์ ฐานุตฺตโร)
เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน

 
พระครูโสภณวชิรธรรม (สุพุฒ วชิรมโน ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู

 
พระครูสุนทรสารญาณ (ถาวร ญาณวโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
 เจ้าอาวาสวัดโนนงาม 

 
 
พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห ป.ธ.7
เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง

 
พระครูสุทธปุญญสาร (บุญช่วย โสติญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดสุทธิจิตตาราม

 
พระมหาจริทธิ์  วชิรเมธี ป.ธ.7
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์

 
 

 

 

 
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิิโก ป.ธ.4)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


 
 

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 456,522