ผู้บริหาร-บุคลากร พศจ.ขอนแก่น

 โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

 

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
โทร. 08 9862 5572
 

นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. 06 1417 6696
                                                                   
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
โทร. 06 1417 6696
 
นายจรัญ  ผุสิมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร. 09 5670 7531

 

นางสมเจตน์ แก้วไสย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 1592 6385
นางขวัญฤดี เรืองรองรัตนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 2551 5054

นางสาวโสภา สุภาพรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 6225 7265

นายจีระเดช สิงสวนมอญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 0574 3734

 

นางธัญพร ปิิ่นสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 1867 7320
นางธารตวัน  วินทะไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 1065 7378

นายสุชาติ มวลชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 1831 6821

นายชราวุฒิ  ดาทุมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 0576 9371

 

นายนฤพนธ์ เมืองจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 0750 4269
นายศุภชัย จอกแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 06 1626 9058

นายสุวรรณ กลางยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 1112 2056

นายอนุรักษ์  สุจิตตกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 08 0772 2295

 

 

นายพัฒนสิน ตันศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 08 9715 7690
นายจิระเดช พลตรี
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 08 9576 7674

นายทวิช  ชัยเพ็ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 09 4360 5454

 

 

 

 

นายสมรรถ พิมล
พนักงานขับรถบรรทุก
โทร. 09 7127 4825
นางดวงมณี  ภูมิดอนชัย
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 08 8683 0079

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,420