ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

 

นายสำราญ  รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นายพศุตม์  ขอดเมชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสมเจตน์  แก้วไสย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางขวัญฤดี  เรืองรองรัตนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางธัญพร  ปิ่นสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางธารตวัน  วินทะไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชราวุฒิิ  ดาทุมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายนฤพนธ์  เมืองจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพัฒนสิน  ตันสิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมรรค  พิมล
พนักงานขับรถยนต์
นายจิระเดช  พลตรี
พนักงานขับรถยนต์
นางดวงมณี  ภูมิดอนชัย
แม่บ้าน

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นายจรัญ  ผุสิมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวโสภา  สุภาพรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจีระเดช  สิงสวนมอญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุวรรณ  กลางยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายอนุรักษ์  สุจิตตกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายศุภชัย  จอกแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนพรัตน์  พาทีทิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายทวิช  ชัยเเพ็ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
       

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,291