ผู้บริหาร-บุคลากร พศจ.ขอนแก่น

 โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4323 8356
 

นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 

                                        
โทร. 0 4323 8357                                                     

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
โทร. 0 4323 8357
 
นายจรัญ  ผุสิมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร. 0 4323 8357

 

นางสมเจตน์ แก้วไสย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357
นางขวัญฤดี เรืองรองรัตนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

นางสาวโสภา สุภาพรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

นายจีระเดช สิงสวนมอญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

 

นางธัญพร ปิิ่นสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357
นางธารตวัน  วินทะไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

นายสุชาติ มวลชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

นายชราวุฒิ  ดาทุมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

 

นายนฤพนธ์ เมืองจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357
นายศุภชัย จอกแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 0 4323 8357

นายสุวรรณ กลางยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4323 8357

นายอนุรักษ์  สุจิตตกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 0 4323 8357

 

 

นายพัฒนสิน ตันศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0 4323 8356
นายปิยะ ศิิริรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0 4323 8357

นายทวิช  ชัยเพ็ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 0 4323 8357

 

 

 

 

นายสมรรถ พิมล
พนักงานขับรถบรรทุก
โทร. 0 4323 8357
นางดวงมณี  ภูมิดอนชัย
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 0 4323 8357

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 


image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 456,522