ผู้บริหาร-บุคลากร พศจ.ขอนแก่น

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

 

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
โทร. 08 9862 5572

 

นายพศุตม์  ขอดเมชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
โทร. 06 1417 6696
 

นางสมเจตน์  แก้วไสย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 1592 6385
นางขวัญฤดี  เรืองรองรัตนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 2551 5054
นางธัญพร  ปิ่นสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 1867 7320

นางธารตวัน  วินทะไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 1065 7378
นายชราวุฒิ  ดาทุมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 0576 9371

นายนฤพนธ์  เมืองจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 0750 4269

นายพัฒนสิน  ตันสิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 08 9715 7690

 

นายจรัญ  ผุสิมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร. 09 5670 7531
 

นางสาวโสภา  สุภาพรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 6225 7265
นายจีระเดช  สิงสวนมอญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 0574 3734
นายสุชาติ  มวลชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 09 1831 6821

นายสุวรรณ  กลางยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 08 1122 2056
นายอนุรักษ์  สุจิตตกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 08 0772 2295

นายศุภชัย จอกแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 06 1626 9058

นายทวิช  ชัยเพ็ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 09 4360 5454

 

 

     

นายจิระเดช  พลตรี
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 08 9576 7674
นายสมรรถ  พิมล
พนักงานขับรถบรรทุก
โทร. 06 4905 5375
นางดวงมณี  ภูมิดอนชัย
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 08 8683 0079

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,557