ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

 

นายสำราญ  รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

 

 

นายพศุตม์  ขอดเมชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสมเจตน์  แก้วไสย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางขวัญฤดี  เรืองรองรัตนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางธัญพร  ปิ่นสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางธารตวัน  วินทะไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชราวุฒิ  ดาทุมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายนฤพนธ์  เมืองจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพัฒนสิน  ตันสิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายจิรเดช  พลตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสมรรถ  พิมล
พนักงานขับรถยนต์
นางดวงมณี  ภูมิดอน
พนักงานทำความสะอาด
 

 

 

นายจรัญ  ผุสิมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวโสภา  สุภาพรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจีระเดช  สิงสวนมอญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุชาติ  มวลชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุวรรณ  กลางยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอนุรักษ์  สุจิตตกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายศุภชัย จอกแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายทวิช  ชัยเพ็ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 
     

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,875