ทำเนียบพระสังฆาธิการ (ธรรมยุต)

 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ)

 

พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

พระราชวุฒาจารย์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

พระเทพพุทธิมุนี
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

พระครูจิตตโสภณ
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

พระครูสุธีจริยวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแแก่น (ธ)
พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ
เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ (ธ)
พระครูสุทธิจิตติมงคล
รักษาการเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ (ธ)

พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ (ธ)
พระครูชัยวัฒน์พิศาล
รักษาการเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา (ธ)
พระครูสถิตสมณคุณ
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี-โคกโพธิ์ไชย (ธ)
พระมงคลกิตติวงศ์
เจ้าคณะอำเภอพล (ธ)
พระครูเขมวุฒิกร
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง-หนองนาคำ (ธ)
พระครูโสภณกิตติสาร
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ-ภูผาม่าน (ธ)
พระครูกิตติมงคลคุณ
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู (ธ)
พระครูเกษมปริยัติกิจ
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง (ธ)

พระครูโสภณธรรมกิจ
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง (ธ)
พระครูวิบูลธรรมวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอกระนวน-เขาสวนกวาง-ซำสูง (ธ)
พระครูเกษมสุขวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง-เปือยน้อย (ธ)
พระครูอุดมสารสุธี
เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย-แวงน้อย (ธ)
 
พระครูเกษมธรรมจารี
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า (ธ)
พระมหาวิรุธ  วิโรจโน
รักษาการเจ้าคณะอำเภอคณะชนบท (ธ)
พระครูธรรมาภิสมัย
เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด-พระยืน (ธ)
 

 

 

 
พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคูโน
เลขานุเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
 

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,481