ทำเนียบพระสังฆาธิการ (มหานิกาย)

 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 

 

พระเทพวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

 

พระราชประสิทธิคุณ
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พระครูอรรถสารเมธี
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูรัตนทีปาภิบาล
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
พระครูญาณสารโสภณ
เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
พระมหาจริทธิ์  วชิรเมธี
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์

พระครูรังษีธรรมสาร
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห
เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูสิริสังวรธรรม
เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
พระครูปริยัติธรรมมงคล
เจ้าคณะอำเภอชนบท

พระครูสุทธปุญญสาร
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
พระครูสุตธรรมานุกูล
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
พระครูสิทธิสารโสภณ
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง

พระครูมงคลสารกิจ
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที
เจ้าคณะอำเภอพล
พระครูปริยัติสารกิจ
เจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูสารพัฒนาทร
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง

พระครูอนุกูลสารธรรม
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูโพธิวชิราภรณ์
เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูเกษมนันสาร
เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูสุนทรสารญาณ
เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ

พระครูอมรสารคุณ
เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูโสภณวชิรธรรม
เจ้าคณะอำภอสีชมพู
พระครูสิริปริยัติวราภรณ์
เจ้าคณะอำเภอพระยืน

พระครูสารธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูวิริยคุณสาร
เจ้าคณะอำเภอบ้านเเฮด
พระครูไพศาลสารกิจ
เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย

 

 

 
พระครูวิสุทธิธีรคุณ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 

 

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,315