ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

Integrity and Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ ลิงค์
O1 โครงสร้าง https://kkn.onab.go.th/th/content/page/index/id/295
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://kkn.onab.go.th/th/content/category/index/id/864
O3 อำนาจหน้าที่ https://kkn.onab.go.th/th/content/page/index/id/3
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://kkn.onab.go.th/th/content/page/index/id/22968 
O5 ข้อมูลการติดต่อ https://kkn.onab.go.th/th/content/page/index/id/29
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://kkn.onab.go.th/th/content/category/index/id/7
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://kkn.onab.go.th/th/content/category/index/id/9#
O8 Q&A  
O9 Social Network https://web.facebook.com/profile.php?id=100009750600562&_rdc=1&_rdr
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
O17 E-Service  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) https://kkn.onab.go.th/th/content/category/detail/id/62/iid/20833 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,454