จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (22 มิ.ย.2565) ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะทำงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดศรีจันทร์ อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษาในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 50 คน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ) และโรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลดความขัดแย้งทางสังคม และเพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักศาสนา ห่างไกลยาเสพติด บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการจัดโครงการครั้งนี้ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ), เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ให้ความเมตตานุเคราะห์การจัดกิจกรรม และพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมนี้ พระครูสุทธิจิตติมงคล, ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจันทร์, เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ (ธ) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 50 คน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 147,999