ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช 2564

โดยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน

ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงขอความร่วมมือจากท่านสนับสนุนดำเนินโครงการโดยพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดและแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลไปยังฝ่ายทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ส่งด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 และนำส่งทางไปรษณีย์วันประทับตราไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ page Facebook ฝ่ายทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร. ธัญบุรีหรือ คิวอาร์โค้ด ตามเอกสารแนบนี้


image รูปภาพ
image

  วันที่แผยแพร่  
  วันที่แผยแพร่  
  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,291