พศจ.ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น นางเปรมฤดี อุ่นจิตต์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิศษ และคณะ ถวายความรู้เกี่ยวกับ "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีวัดจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง" แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 17 วัด จำนวน 9,458,000 บาท อุดหนุนสมทบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง จำนวน 2 วัด จำนวน 7,155,500 บาท และวัดที่ได้รับอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาปลอดมลพิษ จำนวน 1 วัด จำนวน 1,200,000 บาท การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 147,946