การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" วัดศรีหงษ์ทอง

     วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดศรีหงษ์ทอง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะสงฆ์ นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล พร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมถวายการต้อนรับ ในการนี้ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับและปฏิบัติหน้าที่ การดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,275