แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.7) และหนังสือรับรองรายนามพระภิกษุพำนักอยู่ประจำ (สำหรับเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา)

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มขอฯวิสุง 65.pdf |
หนังสือรับรองรายนามพระภิกษุ.pdf |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,308