Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

รายงานสรุปจำนวนวัด/พระภิกษุ/สามเณรในจังหวัดขอนแก่น

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดขอนแก่น

จำนวนวัดในจังหวัดขอนแก่น
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดขอนแก่น ๑,๕๓๒ วัด
มหานิกาย ๑,๒๙๓ วัด
ธรรมยุต ๒๓๙ วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง วัด
มหานิกาย วัด
ธรรมยุต วัด
วัดราษฎร์ ๑,๕๒๙ วัด
มหานิกาย ๑,๒๙๑ วัด
ธรรมยุต ๒๓๘ วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดขอนแก่น
พระภิกษุ ๘,๐๔๙ รูป
มหานิกาย ๖,๒๑๐ รูป
ธรรมยุต ๑,๘๓๙ รูป
สามเณร ๑,๕๗๑ รูป
มหานิกาย ๑,๔๒๘ รูป
ธรรมยุต ๑๔๓ รูป

ข้อมูล ณ วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓