Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

รายงานสรุปจำนวนวัด/พระภิกษุ/สามเณรในจังหวัดขอนแก่น

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดขอนแก่น

จำนวนวัดในจังหวัดขอนแก่น
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดขอนแก่น ๑,๔๖๘ วัด
มหานิกาย ๑,๒๔๖ วัด
ธรรมยุต ๒๒๒ วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง วัด
มหานิกาย วัด
ธรรมยุต วัด
วัดราษฎร์ ๑,๔๖๕ วัด
มหานิกาย ๑,๒๔๔ วัด
ธรรมยุต ๒๒๑ วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดขอนแก่น
พระภิกษุ ๘,๕๙๘ รูป
มหานิกาย ๖,๔๕๘ รูป
ธรรมยุต ๒,๐๕๐ รูป
สามเณร ๑,๖๗๙ รูป
มหานิกาย ๑,๕๓๐ รูป
ธรรมยุต ๑๔๙ รูป

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑