Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

แบบฟอร์มและเอกสาร

แบบรายงานสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย (สำหรับวัด) ประจำปี 2561

-แบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด ปี 2561

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

๑. กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์Embarassed

-เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนนิตยภัต

-แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการฯและแบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งฯ

-แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

-แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

-หนังสือเวียน

-แบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด

-คู่มือ Power Point การกรอกแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย

 

๒. กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษSmile

๒.๑ งานศาสนสมบัติ และศาสนสถาน

๒.๑.๑ การสร้างวัด

เนื้อหาการสร้างวัด(ใหม่)

แบบรายงานขอสร้างวัด ศถ.๑ (ใหม่)

๒.๒.๒ การตั้งวัด

เนื้อหาการตั้งวัด (ใหม่)

แบบรายงานของตั้งวัด ศถ.๓ (ใหม่)

๒.๒.๓ การรวมวัด

เนื้อหาการวมวัด (ใหม่)

แบบรายงานการรวมวัด (ใหม่)

๒.๒.๔ การเปลี่ยนชื่อวัด

แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ศถ.๘

๒.๒.๕ การย้ายวัด

เนื้อหาการย้ายวัด (ใหม่)

แบบรายงานขอย้ายวัด ศถ.๕ (ใหม่)

๒.๒.๖ การยุบเลิกวัด

เนื้อหาการยุบเลิกวัด (ใหม่)

แบบรายงานการยุบเลิกวัด ศถ.๖ (ใหม่)

๒.๒.๗ การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เนื้อหาการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ใหม่)

แบบรายงานวิสุงคามสีมา ศถ.๗ (ใหม่)

๒.๒.๘ การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

เนื้อหาขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา (ใหม่)

แบบรายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา (ใหม่)

รายงานขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัดและรายงานขอใช้ที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัด

๒.๒.๙ อื่น ๆ

แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณวัด

แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

- สัญญาเช่าที่ดิน

แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย

ตอบรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดที่ประสบวินาศภัย

บันทึกความเห็นเรื่องผาติกรรม

ขอหนังสือรับรองสภาพวัด(ใหม่)

แบบฟอร์มสำรวจพื้นตั้งวัด ที่่พักสงฆ์ และการเลี้ยงสัตว์ป่าภายในวัด

๒.๒ งานการศึกษา และงานเผยแผ่

ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด/สธจ.๑/สธจ.๒

- แบบรายงานผลการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(สธจ.๓)(ใหม่)

แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ปส.๑

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ปส.๒

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้จัดการ/ครู/และบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำขอความเห็นชอบโรงเรียนการกุศลของวัด กส.๑

แบบขอจัดตั้งหน่วย อ.ป.ต.(ใหม่)

แบบรายงานกิจกรรมหน่วย อ.ป.ต.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี

คำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร

แผนภูมิการขอต่ออายุวีซ่าชาวต่างประเทศเพื่อขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

แบบ ศว.๑

แบบรายงานข้อมูล จ.๑,ร.๑

ข้อมูล  ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑