Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

ประชุมบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น

2018-08-06

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงการบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น(ม/ธ) ประชุมชี้แจงการบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 ในประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นจำนวนมากและเกิดความตรึงเครียดทางด้านจิตใจอันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม อันมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธาน ได้ดำริเบื้องต้นให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคดังกล่าว

คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์คลายทุกข์ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ในระดับจังหวัดขอนแก่น และระดับอำเภอ ทั้งหมด ๔๖ แห่ง ศูนย์ระดับจังหวัดขอนแก่น มี ๒ แห่ง  คือ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และศูนย์กลางระดับอำเภอทุกอำเภออีก ๔๔ แห่ง เพื่อให้คำแนะนำช่วยลดความตรึงเครียดทางด้านจิตใจอันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำทางจิตใจ ใช้ชีวิตให้มีความสุข และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติป้องกันเชื้อโรคโควิด-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ข่าว : สุวรรณ  กลางยศ 
ภาพ : ทวิช  ชัยเพ็ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น