Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

ประวัติเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

ประวัติ  พระเทพพุทธิมุนี  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  รูปที่  ๖

เดิมชื่อ  สันติ์  จุลโนนยาง  เกิดเมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๔๘๗ บ้านเลขที่ ๒๑ ที่หมู่  ๒๑ ตำบลพระลับ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

บรรพชาเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๐๑  ที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การศึกษา  จบนักธรรมเอก ,เปรียญธรรม  ๗  ประโยค ,ปริญญาศาสนศาสตรบัญฑิต (ศน.บ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ,Master of Arts Program in Sqciology (M.A.) Meerut University of India ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งานด้านการปกครอง

เจ้าคณะจังหวัดขอนแกน (ธ)  พ.ศ. ๒๕๕๒

เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง พ.ศ.๒๕๕๓

สมณศักดิ์

เปริยญธรรม ๗ ประโยค พ.ศ.๒๕๑๒

พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติสารสุธี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิมุนี ตรีปิฏกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพุทธิมุนี ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฏกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ปัจจุบัน  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  รวมอายุ  ๗๖  ปี  ๕๖  พรรษา

ติดต่อ พระเทพพุทธิมุนี  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐