Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

ประวัติเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

ประวัติ  พระเทพวิสุทธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  รูปที่  ๘

เดิมชื่อ  ถนอม  เหลาลาภะ  เกิดเมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๔๙๓  ที่หมู่  ๔  ตำบลทรายมูล  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

อุปสมบทเมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  ที่วัดอีสาณ  ตำบลท่ากระเสริม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา  จบนักธรรมเอก ,เปรียญธรรม  ๖  ประโยค  สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคครู  พ.ม.  และสำเร็จการศึกษาพุทธศาสนาบัญฑิต  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น

งานด้านการปกครอง

รองเจ้าอาวาสวัดชัยศรี  อำเภอน้ำพอง  พ.ศ. ๒๕๒๐

เจ้าอาวาสวัดหนองกุงและเจ้าคณะตำบลหนองกุง  พ.ศ. ๒๕๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง  พ.ศ.  ๒๕๒๗

พระอุปัชาย์  พ.ศ.  ๒๕๓๒

เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง  พ.ศ.  ๒๕๔๑

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๔

เจ้าคณะจังหวัดขอนก่น พ.ศ.๒๕๕๗

สมณศักดิ์

เปริยญธรรม ๖ ประโยค พ.ศ.๒๕๒๔

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปริยัติวราทร พ.ศ.๒๕๓๖

พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติวรคุณ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิคุณ วิบูลศีลาจาร บริหารศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจุบัน  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  รวมอายุ  ๖๙  ปี  ๔๙  พรรษา

ติดต่อ พระเทพวิสุทธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

วัดหนองกุง  ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๔๐