Get Adobe Flash player

ข่าวและความเคลื่อนไหว

กิจกรรม “ เรารักขอนแก่น ” ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๕

เรารักขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “ เรารักขอนแก่น ” ครั้งที่  ๒๓  โดยมี  นายทรงพล  จำปาพันธ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน  ณ  วัดหนองแวง  พระอารามหลวง..

 การจัดกิจกรรม  “ เรารักขอนแก่น ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบป่ะหารือ  แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน  ในจังหวัดเดือนล่ะ ๒ ครั้ง  ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่  ๒  และ  ๔  ของเดือน  โดยให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  โดยมีกลุ่มเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจำจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีจังหวัดขอนแก่น  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น

 

ข่าว/ภาพโดย  กลุ่มนโยบายและแผน

เรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่นเรารักขอนแก่น