Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์คุ้มครอง เผยแผ่พระพุทธศาสนา  และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมืออาชีพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแห่งประชาชน  และสันติสุขแห่งประเทศชาติอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑.  เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

๒.องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

๓.สนับสนุนส่งเสริมและการจัดการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๔.ดำเนินการให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาค

๕.พัฒนา ดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ ให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ ๕ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดมีความมั่นคงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างศักยภาพให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาค

คำขวัญ & ค่านิยมองค์การ

“เราจะเป็นผู้นำในการอุปถัมภ์  คุ้มครองพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ ของภูมิภาค”