Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์
อุปถัมภ์คุ้มครอง เผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแห่งประชาชน และสันติสุขแห่งประเทศชาติอย่างยั่งยืน


พันธกิจ
๑.ส่งเสริมสนับสนุนวัดให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน
๒.สนับสนับส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ
๓.ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน
๔.อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงยั่งยืน
๕.ดำเนินการให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาค
๖.พัฒนา ดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ ให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
๗.มุ่งพัฒนาบุคคลกรให้เป็นมืออาชีพ


ยุทธศาสตร์
๑.การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดมีความมั่งคงยั่งยืน
๒.การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ
๓.การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน
๔.การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงยั่งยืน
๕.การเสริมสร้างศักยภาพให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาค
๖.การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ
๗.การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นมืออาชีพ